Fakultet tehničkih nauka

Odsek za računarstvo i automatiku

Katedra za automatiku i upravljanje sistemima

Odsek za raÄŤunarstvo i automatiku

            KatedraPredavačiPredmetiProjekti i istraživanjaStudentski radoviObaveštenja

 

 

 

 Katedra > Predmeti > Sistemi automatskog upravljanja

Sistemi automatskog upravljanja 

Odsek Semestar    Fond

    Predavač

  Asistent

Računarstvo i automatika

IV

4+4

dr Filip Kulić

dr Milan Rapaić

 

  dr Dragan Matić

  mr Darko Stanišić

  Slobodan Ilić

  Mirna Kapetina

 

  Skripte teorija i prezentacije sa predavanja 

    - Uvodno predavanje (pdf), prezentacija (pdf)

   - Matematički modeli SAU (pdf), Laplasova transformacija (pdf), prezentacija (pdf)

   - Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf), prezentacija (pdf) 

   - Karakteristike i performanse SAU (pdf), prezentacije: (Karakteristike pdf), (Performanse pdf)

   - Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf), prezentacija (pdf

   - Frekventne metode analize SAU (pdf), prezentacija Frekventne metode i Bodeov kriterijum (pdf)

   - Frekventne metode analize SAU, prezentacije Nikvistov kriterijum (Nikvist 1 pdf), (Nikvist 2 pdf)

   - Frekventne metode analize SAU. Nikvistov kriterijum, teorija iz knjige SAU, Milić Stojić (pdf)

   - Geometrijsko mesto korena GMK (pdf), prezentacije: (GMK1, pdf), (GMK 2, pdf)

   - Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf), prezentacija za kompletan prostor stanja (pdf)

   - Koncepcija i princip odredjivanja PS, vremenski i kompleksni domen, kanonske forme (pdf)

   - Regulatori (pdf), prezentacija (pdf)

   - Uvod u diskretne sisteme (pdf), prezentacija (pdf)

 

   Skripte za vežbe:

    - Uvodni zadaci (pdf) 

    - Laplasova transformacija (Laplasova, inverzna Laplasova transformacija, primena) (pdf)

    - Tablica Laplasovih transformacija (pdf)

    - Funkcija prenosa, algebra funkcije prenosa, Mejsonovo pravilo (pdf)

    - Karakteristike i performanse SAU (pdf)

    - Algebarski kriterijum stabilnosti (pdf

    - Geometrijsko mesto korena GMK (pdf)

    - Nikvistov kriterijum i sinteza SAU - Bode (pdf)

    - Bodeov kriterijum (pdf)

    - Modelovanje i kretanje u prostoru stanja (pdf)

    - Analiza u prostoru stanja (pdf)

 

   Literatura

  - Milić Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja; Nauka, Beograd

  - B.Kovačević, Ž.Đurović: Sistemi automatskog upravljanja - zbornik rešenih zadataka; Nauka,

    Beograd

  - D.Kukolj, F.Kulić: Projektovanje sistema u prostoru stanja; FTN, Novi Sad

  - D.Kukolj, V.Bengin, F.Kulić: Osnovi klasične teorije automatskog upravljanja kroz rešene probleme;

    FTN, Novi Sad

  - R.C.Dorf, R.H.Bishop: Modern Control Systems; Addison-Wesley, USA

  - Stari rešeni ispitni rokovi - kopirnica Bonus kod TMD-a

  - Materijali za računarske i laboratorijske vežbe - Bonus 

  - Materijali sa predavanja - skripte